سخنرانی 83 ـ اهمیت دینداری و لزوم امر به معروف و نهی از منکر

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند متعال میفرماید: از فتنه و عذابی بترسید که فقط گریبانگیر گناهکاران نخواهد شد

اگر عذابی از طرف خداوند بیایید، آن عذاب عمومی خواهد بود

بی تفاوتی در امور نامشروع، باعث خشم خداوند خواهد شد

از هر راهی که شده است میبایست جلوی منکر ایستاد

امر به معروف و نهی از منکر را برای خود لازم بدارید


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Allatagala şeýle buýurýar: Pitneden we azapdan gorkuň, çünki bu hili azaplar, musybetler diňe bir günäkärlere degýän däldir.

Eger Hudaý tarapyndan azap gelse, ol azap hemmä degişli bolýandyr.

Şerigatyň halamaýan zadynyň edilmegine bitapawut bolup galmaklyk Allatagalanyň gaharyny getirýär.

Her ýol, her usul bilen bolsa-da, münkir işleriň öňüni almak gerek.

Emri-maruf (ýagşy iş etmäge çagyrmagy) we nehi-münkir (ýaman iş etmekden saklanmagy) özümize wajyp etmeli.


دانلود سخنرانی شماره 83 ـ 83nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 31 اردیبهشت 1371

مکان ضبط: مراسم پایان تحصیلی 70/71 ـ حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *